TRA CỨU VĂN BẰNG

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

1

Có 7 chữ số
Hoặc
Nhập đúng ngày sinh ghi trên văn bằng
Tổ chức và cá nhân có nhu cầu xác thực thông tin văn bằng, vui lòng gửi công văn hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

2

# Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số hiệu bằng

3

- có số hiệu bằng đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An với các thông tin như sau :
MSSV/MSHV:
Họ tên:
Số hiệu văn bằng:
Ngày sinh:
Giới tính:
Nơi sinh:
Điểm tốt nghiệp:
Ngành:
Số quyết định:
Ngày cấp:
Hệ đào tạo:
Khóa:
Đợt:
Ngày nhận: